Nav view search

Navigation

Сдружение „Политроник” е нестопанска, неправителствена организация, регистрирана по ЗЮЛНЦ в обществена полза.
Основната мисия на организацията е да утвърждава ценностите на гражданското общество и демокрацията в България чрез повишаване на активната информираност, инициатива и участие на гражданите в обществените процеси.