Nav view search

Navigation

   Политроник осъществява своите цели чрез:

1. Организиране на обществени дискусии по проблемите на гражданското общество с привличане за участие на представители на законодателната и изпълнителната власт, неправителствени организации, медии и други;

2. Изготвяне на проучвания, анализи и предложения за формиране на политки и законодателни промени в посока решаване на проблемите на гражданското общество;

3. Осъществяване на консултации и подготовка на проекти в посока подпомагане на развитието на гражданското общество;

zasite1

4.  Консултиране, координиране и участие в провеждането на изследвания на процеси, свързани с проблемите на гражданското общество;

5. Работа с медиите за повишаване на общественото внимание към проблемите на гражданското общество;

6. Организиране и участие в мероприятия насочени към повишаване на гражданската култура в България;

zasite3

7. Активно взаимодействие с държавните органи за осигуряване на реално участие на гражданите в обществените процеси;

8. Осъществяване на активни контакти и синхронизиране на работата с други неправителствени организации с подобен предмет на дейност както от България, така и в чужбина;

9. Организиране на семинари, дискусии, изготвяне и разпространение на образователни материали за стимулиране на гражданската анагажираност;

zasite10

10. Рационализиране и разясняване на държавните политики и бюджети в обществена полза;

11. Организиране на лекции, тренинги и мероприятия за ученици и учители от начален, среден и горен курс на училища с фокус върху интеркултурното образование в нехомогенна културна среда като перспектива пред европейската и в частност българската образователна система.